Lintjesregen in De Bilt

vrijdag 29 april 2011 14.41 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 29 april 2011 13.42 uur | auteur:

Burgemeester Arjen Gerritsen heeft vrijdagmorgen 15 Koninklijke Onderscheidingen in de Mathildezaal van het gemeentehuis uitgereikt. Later op de dag kreeg de heer Van Loon wegens gezondheidsredenen thuis de 16e onderscheiding.

H.R. Baartmans (78) Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer Baartmans ontvangt de onderscheiding voor zijn werk als medeoprichter, voorzitter(1980-2005) en bestuurslid (2005-2009) van de Fotoclub Bilthoven. Hij is voorzitter van het bestuur van de Probusclub ’83 Bilthoven (1989–heden). Vanaf 1990 was bij actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Geluid & Beeldregistratie en hij is bestuurslid van de Historische Vereniging Maartensdijk (2000-2010). Mevrouw C.J.M. Bosman-Baas (63) Lid in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw Bosman is vanaf 1982 tot heden medeoprichtster, bestuurslid (tot 1997) en vrijwilliger ten behoeve van de Zonnebloemvakanties van de Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling Maartensdijk. Daarnaast is zij medeoprichtster en leidt zij een groep die zieken bezoekt (1996 tot heden), lid van het seniorenpastoraat en de pastoraatgroep van de R.K. Sint Maartenparochie te Maartensdijk. Zij is bij de vereniging Dorcas Hulp Nederland coördinator van de jaarlijkse voedselactie voor de afdeling Maartensdijk. Ook is mevrouw Bosman bestuurslid en contactpersoon voor Maartensdijk van de Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling De Bilt-Maartensdijk. Mevrouw H. van Engelen-van Pommeren (62) Lid in de Orde van Oranje Nassau Mevrouw Van Engelen is (bestuurlijk) actief op het terrein van sport, zorg, welzijn (1983 tot heden). Zij was secretaris in het bestuur van de gymnastiekvereniging Gymna te Maartensdijk(1983-2003). Zij is vrijwilliger, vanaf 2001 coördinator en vanaf 2008 bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Maartensdijk-De Bilt (1995-heden), vrijwilliger en contactpersoon voor de organisatie van de Sinterklaasviering in Maartensdijk (1997 – heden), actief Lid van de Werkgroep Vrije Tijdsmarkt te De Bilt (2001-2011) en coördinator voor de collecte van de MaagLeverDarm Stichting, afdeling Maartensdijk (2001-heden). Mevrouw N. van Ginkel (59) Lid in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw Van Ginkel is werkzaam als onderwijzeres op de School met de Bijbel te Maartensdijk. Ze geeft sinds 1992 in haar vrije tijd bijles aan kinderen met leerproblemen en –beperkingen. Zij was vele jaren mantelzorger. Ook nu helpt zij regelmatig vrijwillig buurtbewoners in Maartensdijk. Sinds 1970 is ze vrijwilligster bij de Zondagsschool “t Mosterdzaadje” van de Hersteld Hervormde Gemeente te Maartensdijk. De heer J. den Hartog (65) Lid in de orde van Oranje Nassau De heer Den Hartog is begeleider en dirigent van het Tolsteegkoor in Utrecht (1967-heden). Hij is lid van de Kerkenraad van de Hervormde Wijkgemeente dorpskerk De Bilt (1992-heden). Hij is begeleider en dirigent van het bejaardenkoor Nieuw Plettenburgh te Utrecht (2001-heden) en van het Bijnkershoekkoor te Utrecht (2004- heden). Mevrouw J.G. van Heertum (59) Lid in de Orde van Oranje Nassau Mevrouw Van Heertum is van 1994 – 2010 raadslid geweest van de gemeente De Bilt en 4 jaar wethouder voor D66. Zij is ambassadeur geweest van Kunst en Cultuur. Mede door haar grote betrokkenheid is het gelukt om een concertzaal te realiseren in het nog te bouwen Cultureel Educatief Centrum aan de Melkweg. Zij was voorzitter van de adviescommissie Ouverture. De heer H.W. Klarenbeek(72) Lid in de Orde van Oranje Nassau De heer Klarenbeek was lid van de Vrijwillige Brandweer in De Bilt (1963–1994). Ook na zijn vertrek zet hij zich volop in voor de vereniging vrijwillige Brandweer Bilthoven en bij de Jeugdbrandweer (1994-heden). De heer D. de Korte (76) Lid in de Orde van Oranje Nassau De heer De Korte ontvangt de onderscheiding voor zijn werk als secretaris van de commissie van beheer van de Gereformeerde Kerk in Maartensdijk-Hollandsche Rading (1964-1970). Hij is medeoprichter van de Martin Luther Kingschool en van de Vereniging voor Algemeen Christelijk Basisonderwijs in Maartensdijk. In het schoolbestuur was hij penningmeester (1970-1980). Momenteel is hij bestuurslid en penningmeester van de Stichting Algemene en bijzondere Begraafplaats Maartensdijk (2006-2010). De heer prof. dr. A.P.W.P. van Montfort (63) Ridder in de Orde van Oranje Nassau De heer Van Montfort ontvangt de onderscheiding voor zijn grote verdiensten op het gebied van de invoering van de budgettering in de zorg, in het bijzonder in de ziekenhuizen. Hij was tevens als hoogleraar verbonden aan respectievelijk de Universiteit van Tilburg, de Erasmus Universiteit in Rotterdam en momenteel aan de Universiteit Twente. Hij heeft een grote rol gespeeld bij de reorganisatie van de Willem Arntz Stichting tot Altrecht GGZ, dit ter voorkoming van dreigende faillissementen (1986-heden). Hij heeft vele toezichthoudende functies vervuld bij zorginstellingen en diverse landelijke bestuursfuncties en commissielidmaatschappen. Hij was actief lid, penningmeester (1992), en voorzitter (2002) van de Raad van Toezicht van de Stichting Zorgspectrum(1990-2009), secretaris en penningmeester van de Stichting Eurotransplant International Foundation (2003-heden), bestuurslid van de brancheorganisatie zorgverzekeraars Nederland (2004-2008), lid van het comité van aanbeveling Stichting Kunst en Dementie (2006-heden). Naast al deze activiteiten heeft de heer Van Montfort vele jaren de rol van mantelzorger op zich genomen. Hij heeft gedurende zijn hele loopbaan een naaste collega, inmiddels een goede vriend, door hand en spandiensten de mogelijkheid geboden om goed te functioneren in zijn werk ( 1975-heden). De heer H.F. Nurmohamed (63) Lid in de Orde van Oranje Nassau De heer Nurmohamed ontvangt de onderscheiding voor zijn werk als vrijwilliger bij de Biltse Sport Federatie (1990-heden). Hij is voorzitter van de Christelijke Sportvereniging Fraternitas (1990-heden), bestuurslid van de Carnavalsvereniging “De Weergodden van het Speikereik” in Bilthoven (1995-heden) en medeoprichter van de stichting Inzamelen Oud papier (2004-heden). Daarnaast was hij de organisator van de jaarlijkse estafette waarbij het Vrijheidsvuur van Wageningen naar De Bilt wordt gebracht in het kader van de 4 mei herdenking en de 5 mei viering. De heer P.J.T.M. van Puijenbroek(53) Lid in de Orde van Oranje Nassau De heer Van Puijenbroek heeft zich als penningmeester en bestuurslid van de Vrienden voor de Biltse Duinen ingezet voor het behoud van De Biltse Duinen als openbaar wandel- en natuurgebied (1987-heden). Het is mede door de vakkundigheid en grote vasthoudendheid van de heer Puijenbroek gelukt dit gebied te beschermen en toegankelijk te houden voor een groot publiek. Hij was voorzitter van de Luchtvaartscoutinggroep in Zeist (1991-1995). Mevrouw drs. C.D. van Rest-van Nieuwkerk (67) Ridder in de Orde van Oranje Nassau Mevrouw Van Rest was werkzaam in het onderwijs. Daarnaast ontplooide zij meerdere activiteiten in het bijzonder op het terrein van onderwijs, integratie en verbetering van de positie van allochtone vrouwen. Zij was lid van de gemeenteraadsfractie van D66 in Utrecht (1968-1974) en is lid van de Partij van de Arbeid met de portefeuille onderwijs (1975 – heden). Zij heeft zich ingezet als vrijwilliger op het terrein van Volwasseneneducatie, Tweede Kansonderwijs en de bevordering van vrouwen in leidinggevende posities (1980-heden). Mevrouw Van Rest is medeoprichter en actief lid van de Utrechtse Brug (1997-heden), waarnemend voorzitter Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein (1997-heden). Zij was adviseur voor de leiding van een project van het Secundair Beroepsonderwijs op Curaçao (2001-2009), voorzitter van het Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie Saluti (2003-2010), is voorzitter van de landelijke Klachtadviescommissie van de Inspectie van het onderwijs (2003-heden) en momenteel vicevoorzitter Ladyfit te Utrecht. De heer mr. A. Rigters (68) Ridder in de Orde van Oranje Nassau De heer Rigters heeft zich gedurende 40 jaar ingezet voor de Nederlands Hervormde Kerk (1971 -1985) en voor de Protestantse Kerk Nederland (1985-heden). Nederlands Hervormde Kerk: Lid van de Provinciale Kerkvoogdijcommissie in de provincie Utrecht (1978-1986), Lid van de landelijke commissie voor de Kerkvorderlijke Aangelegenheden, Lid en vicevoorzitter van de landelijke Algemene Kerkvoogdijraad (1980-1994), secretaris van de Provinciale commissie voor het Opzicht (1982-1985), Actief lid van het landelijk college van Toezicht (1987-2004). Protestantse Kerk Nederland: Secretaris van de landelijke Generale Commissie voor het Opzicht (1985-heden), Lid van de Generale Commissie van behandeling van Bezwaren en Geschillen (1990-heden), Lid van het hoofdbestuur van de Vereniging voor de Kerkvoogdijen en hoofdbestuurslid van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (1994-heden) en actief lid van de Kerkorderlijke Aangelegenheden (1996-heden). Mevrouw A.M.W. Stijlaart-Griffioen (75) Lid in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw Stijlaart heeft vanaf 1967 ononderbroken in verschillende besturen van vrijwilligersorganisaties gezeten. Zij begon als vrijwilliger bij de korfbalclub DOS (1967-1994), ze gaf bejaardengymnastiek voor het Groene Kruis (1969-1994) en werd opgenomen in het bestuur van het Groene Kruis, afdeling Westbroek (1973-1983). Vanaf 1982 is ze vrijwilliger bij de Stichting Dag van de Ouderen in De Bilt . Ze is 19 jaar bestuurslid van de PCOB, afdeling Maartensdijk, nu De Bilt-Bilthoven (1992-heden). Ze is bestuurslid van de 60+ Soos in Langbroek (1994-heden) en 10 jaar bestuurslid van de Vrouwenvereniging de Passage geweest, afdeling Maartensdijk/ Hollandsche Rading (1995-2005). De heer H. Zanting (77) Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer Zanting is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij het stichten en besturen van een eigen protestantse gemeente in Maartensdijk (1964-heden). Hij was secretaris van de Commissie Interkerkelijk overleg tussen de Gereformeerde Gemeente en de Hervormde Adventgemeente. Hij schreef artikelen in het gezamenlijke blad “Bijeen”. Het werk van de Commissie heeft geresulteerd in de oprichting van de Protestantse gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading. De heer Zanting is een van de initiatiefnemers van de oprichting van een Algemeen Christelijke school in Maartensdijk, de Martin Luther Kingschool (1970-1983). Hij was bestuurslid van de Wereldwinkel in Maartensdijk-Hollandsche Rading (2003-2010). Professor dr.ir. L.C. van Loon (69) Officier in de Orde van Oranje Nassau De heer Van Loon was als docent verbonden aan de Universiteit Wageningen (1974-1992), vervolgens hoogleraar Fytopathologie aan de Universiteit Utrecht (1992-2006). Hij is met zijn baanbrekend wetenschappelijk onderzoek naar de wijze waarop planten zich verdedigen tegen ziekteverwekkers de grondlegger voor de biologische gewasbescherming. Hiermee heeft hij de fundamenten gelegd voor het vakgebied Fytopathologie. Onder zijn sturende invloed ontstonden vele internationale samenwerkingsverbanden. Daarnaast was hij secretaris van het Dr. Christine Buisman Fonds (1995-heden), bestuurslid van het Johanna Westerdijk Fonds (1995-heden), bestuurslid van de toenmalige Faculteit Biologie van de Universiteit Utrecht (1996-2000), Associate Additor of the Journal Biological Control, Academic Press (2001-heden), bestuurslid van het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) (2004-heden), voorzitter van het Willie Commelin Scholten Fonds voor de Fytopathologie (2005-heden). Hij was bestuurlijk actief voor het Centraal Bureau voor Schimmlecultures-Odo van Vloten Fonds, het Nicolette Bruining Fonds, het fonds “Lets voor niets”, het Spelberg-Stokmans Fonds en het Fonds Haagsche Genootschap.
agenda meer agenda

Geen agenda gevonden

Advertenties