Bedreigde vogelsoorten op voormalige vliegbasis

Het Utrechts Landschap heeft het afgelopen jaar opnieuw zeldzame vogelsoorten aangetroffen op Park Vliegbasis Soesterberg.

Er zijn vijf territoria van de grauwe klauwier geteld en er is een broedplaats gevonden van de draaihals, de meest zeldzame specht in Nederland.

De grauwe klauwier staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en gaat in aantal enorm achteruit. De vogel broedt in ruige, halfopen gebieden met opslag van struweel en jonge bomen: iets dat op Park Vliegbasis is ruime mate aanwezig is.
De draaihals staat op de Rode Lijst als ‘ernstig’ bedreigd. De goed gecamoufleerde vogel broedt in oude, meestal deels verrotte loofbomen. Sinds de eeuwwisseling broeden er hooguit enkele tientallen paren in Nederland.


advertentie