Gezamenlijk waterbeheer tegen bodemdaling

Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden gaat de samenwerking met de verschillende betrokken partijen centraal stellen.

Het waterschap stimuleert actief collectieve initiatieven om bodemdaling te remmen.

Daarvoor is een nieuwe Beleidsnota ontworpen, waarin randvoorwaarden staan voor het peilbeheer. Met het nieuwe beheer moet ongelijke bodemdaling voorkomen worden. Ook worden de beleidsregels voor hoogwatervoorzieningen aangepast en krijgt het waterschap meer mogelijkheden om te anticiperen op weersomstandigheden zoals neerslag, droogte, wind en nachtvorst.

De ontwerp Beleidsnota peilbeheer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ligt van 13 augustus ter inzage.


advertentie