Waterschap gaat sloten controleren op doorstroming

Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden start met de contole of de watergangen goed zijn onderhouden. Voor de doorstroming is het onderhoud van watergangen van groot belang. 

Met goed onderhouden watergangen worden onnodige problemen met wateroverlast voorkomen. Het waterschap controleert of vuil, overtollige waterplanten en over- en in het water hangend snoeihout weggehaald zijn.

Als eerste worden de schouwsloten gecontroleerd, dat zijn belangrijke watergangen in beheer bij overheden en grote instanties. Minder belangrijke watergangen controleert het waterschap elke vier jaar en steekproefsgewijs, of naar aanleiding van klachten.


advertentie